ชื่อ - นามสกุล :นางสาวขนิษฐา มาทุ่ง
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่วัดผล
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 2