ชื่อ - นามสกุล :นายสุพจน์ เนียมพา
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :งานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : 2