ชื่อ - นามสกุล :นายฉัตรชัย อิ่มเขียว
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :งานอาคารสถานที่
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-